RSS
A A A
SmodBIP

Statut

Statut
Państwowej Straży Rybackiej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy.


I Postanowienia ogólne.

§ 1


Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zwana dalej Strażą jest wyodrębnioną jedno¬stką organizacyjną podległą bezpośrednio Wojewodzie,dzia łającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa,a w szczególności:

 1. art.22 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.o rybactwie śródlądowym(Dz .U.Nr21,poz.91) (Tekst jednolity)
 2.  Niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedziba Straży mieści się w Bydgoszczy przy ul.Kard.St.Wyszyńskiego 54.
 2. Straż podlega bezpośrednio Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu

§ 3

Wojewoda wyposaża Straż w majątek, wyposażenie oraz pomieszczenia w celu wykonywania jej zadań statutowych.

§ 4

Obsługa finansowa Straży prowadzona jest ze środków pochodzących z budżetu województwa z rozdziału 050030.Straż gromadzi środki finansowe na wyodrębnionym koncie bankowym.

Zakres działania Państwowej Straży Rybackiej

§ 5


Zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.o rybactwie śródlądowym (Dz.U.Nr 21,poz.91)oraz przepisów wydanych na jej pod¬stawie oraz sprawowanie w imieniu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nadzoru nad społecznymi strażami rybackimi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospo-darki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999r.w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Stra¬żą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży(Dz.U.Nr 49, poz.489),określonego w § 9 niniejszego regulaminu.

III Struktura organizacyjna.

§ 6

 1.  Na czele Straży stoi Komendant Wojewódzki, który kieruje jej działalnością przy pomocy jednego zastępcy, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za jej majątek i działalność.
 2. Komendanta Wojewódzkiego powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
 3. Z pozostałymi pracownikami Straży nawiązuje i rozwiązu¬je stosunek pracy Komendant Wojewódzki.
 4. Komendant Wojewódzki jest odpowiedzialny w szczególności za:
 • realizację zadań statutowych
 • należytą organizację pracy i właściwe jej planowanie
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • opracowanie i realizację planów finansowych
 • gospodarowanie majątkiem i finansami Straży bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nadzór nad dyscypliną pracy podległego personelu
 • właściwe przechowywanie i używanie posiadanej przez Straż broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.
 1. Komendant Wojewódzki składa Wojewodzie dwa razy w roku sprawozdanie z działalności Straży.

§ 7


W Straży tworzy się komórki organizacyjne(posterunki) nie¬zbędne do realizacji powierzonych zadań.


IV Przepisy końcowe.

§ 8

 1. Pracownicy Straży wynagradzani są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo¬wej z dnia 9 maja 1997r.w sprawie praw i obowiązków pra¬cowniczych ,zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legity¬macji strażnika Społecznej Straży Rybackiej(Dz.U.Nr 55, poz.354)•
 2. Czas pracy w Straży określa Kodeks Pracy i regulamin wewnętrzny.
 3. Straż używa pieczęci o treści:

Państwowa Straż Rybacka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy
85-620 Bydgoszcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

 1. Straż używa skróconej nazwy PSR Bydgoszcz.
 2. Straż dla oznakowania akt używa symbolu PSR.

§ 9

Regulamin określający organizację wewnętrzną, tryb pracy i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Straży oraz regulamin premiowania pracowników zatwierdza Komendant Wojewódzki.

§ 10

Zmiany statutu dokonuje się w formie przewidzianej dla jego nadania.

 Opublikował: Sławomir Niemiec
Publikacja dnia: 13.08.2010
Podpisał: Sławomir Niemiec
Dokument z dnia: 13.08.2010
Dokument oglądany razy: 7 103